Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”

Стаття 52. Повноваження виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради

  1. Виконавчий комiтет сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради може розглядати i вирiшувати питання, вiднесенi цим Законом до вiдання виконавчих органiв ради.
  2. Виконавчий комiтет ради:
    1. попередньо розглядає проекти мiсцевих програм соцiально-економiчного i культурного розвитку, цiльових програм з iнших питань, мiсцевого бюджету, проекти рiшень з iнших питань, що вносяться на розгляд вiдповiдної ради;
    2. координує дiяльнiсть вiддiлiв, управлiнь та iнших виконавчих органiв ради, пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до комунальної власностi вiдповiдної територiальної громади, заслуховує звiти про роботу їх керiвникiв;
    3. має право змiнювати або скасовувати акти пiдпорядкованих йому вiддiлiв, управлiнь, iнших виконавчих органiв ради, а також їх посадових осiб.
  3. Сiльська, селищна, мiська рада може прийняти рiшення про розмежування повноважень мiж її виконавчим комiтетом, вiддiлами, управлiннями, iншими виконавчими органами ради та сiльським, селищним, мiським головою в межах повноважень, наданих цим Законом виконавчим органам сiльських, селищних, мiських рад.

Стаття 53. Організація роботи виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради Основною формою роботи виконавчого комiтету сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради є його засiдання. Засiдання виконавчого комiтету скликаються вiдповiдно сiльським, селищним, мiським головою (головою районної у мiстi ради), а в разi його вiдсутностi чи неможливостi здiйснення ним цiєї функцiї - заступником сiльського, селищного, мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради (районної у мiстi ради - заступником голови ради) в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на мiсяць i є правомочними, якщо в них беруть участь бiльше половини вiд загального складу виконавчого комiтету.